Kategorier av naturskydd som används i naturenrunt.se

Kategori: Beskrivning:
Naturreservat Naturreservat är ett naturområde som skyddats med lag. Det kan vara ett område som är betydelsefullt för människan, floran och faunan, eller är av intresse ur ett geologiskt perspektiv. Naturreservat är den mest effektiva och användbara skyddsformen för bevarande av större naturområden och förvaltas i allmänhet av en länsstyrelse, kommun eller stiftelse. Naturreservat har olika skötselplaner men det är alltid förbjudet att hacka, gräva, spränga eller på annat sätt orsaka skadegörelse på berg, sten eller jord, man får ej heller bryta kvistar, gräva upp växter eller skada levande eller döda träd. Det är ej tillåtet att inom området tälta i mer än två dygn eller att göra upp eld
Naturvårdsområde Ett område som klassas som naturvårdsområde är idag genom tillkomsten av nya miljöbalken (SFS 1998:808) tämligen liktydigt med naturreservat. Bestämmelserna för naturvårdsområde skiljer sig till exempel från naturreservat i avseendet att pågående markanvändning inte avsevärt skall försvåras när ett område klassas som naturvårdsområde. Ett naturreservat eller naturvårdsområde är ett värdefullt mark- eller vattenområde som skyddas med stöd av miljöbalken. Vem som helst kan äga ett naturvårdsområde, till exempel privatpersoner, företag, staten, kommuner, stiftelser eller allmänningar
Nationalpark Nationalparken är det starkaste skyddet för naturen...
Biotopskyddsområde Biotopskyddsområde är små biotopområden med speciella livsmiljöer för växter och djur som kan skyddas genom klassificering som biotopskyddsområde.Enligt ett regeringsbeslut är en del områden skyddade i hela landet: alléer (med minst fem träd), pilevallar och åkerholmar (högst 0,5 hektar) samt i jordbrukslandskapet förekommande stenmurar, odlingsrösen, källor med omgivande våtmark och småvatten och våtmarker. Andra områden skyddas av länsstyrelsen, även andra myndigheter, som till exempel Skogsstyrelsen eller en kommun, får besluta om att ett område ska utgöra biotopskyddsområde. Dessa myndigheter kan också besluta om dispens i de områdena. Inom ett biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan påverka naturmiljön. Syftet är att bevara områdets naturvärden.
Ekopark Ekopark är ett skyddat naturområde som påminner om ett naturreservat. Till skillnad från ett naturreservat, som i allmänhet förvaltas av en länsstyrelse, kommun eller stiftelse, förvaltas ekoparken av ett skogsbolag (i allmänhet statliga Sveaskog), som frivilligt valt att skydda ett naturområde. Ekoparkerna är heller inte lika skyddade som ett naturreservat, utan skogsbolaget kan fortfarande bedriva skogsbruk på delar av marken. Ekoparkerna är också betydligt större än de flesta naturreservat, eftersom kriterierna säger att de skall vara minst 1000 hektar. Ett av de mer kända är Omberg som förvaltas av Sveaskog
Naturvårdsskydd saknas Lokalen saknar naturvårdsskydd.