Vallda Sandö

Salta strandängar och bad

Naturreservatet Vallda sandö (även Natura 2000-område) består till stor del av värdefulla betesmarker som ingår i ängs- och betesmarksinventeringen. I området finns Natura 2000-naturtyperna ”glasörtstränder”, ”salta strandängar”, ”grå dyner”, ”stagg-gräsmarker”, ”torra hedar”, ”fuktängar”, ”fukthedar” och ”öppna mossar och kärr” och en rad rödlistade arter som getlav, marrisp, rödlånke, saltmålla, sandödla och silversmygare.

Djur- och växtsamhällena i grundområdena utgör i sin tur föda för vadare och sjöfågel, vilket ger ett värdefullt fågelliv på öar och strandängar med häckningar av t.ex. rödbena (regionalt intressant), ejder , silltrut och tobisgrissla. På strandängarna vid Vallda Sandö råder därför tillträdesförbud under häckningssäsongen.

 Vallda Sandö är kulturhistoriskt intressant då det finns flera välbevarade bronsåldersrösen och omfattas därför även av kulturmiljöprogrammet.

 

uppdaterad: 2015-09-08 18:49:15Närliggande: