Risveden - Stora Kroksjön

Näringsfattig sjö med flacka stränder

Längs den norra stranden stupar dock berget brant ner i sjön, förutom en viduderlig utsikt finns där flera jättegrytor.

Området runt stora Kroksjön domineras av gammal barrnaturskog med stort inslag av öppna eller glest trädbevuxna mossar, fukthedar och kärr som på många ställen kantas av sluttande fukthedar med myrlilja och blåttel. Längs den östra sidan av sjön finns flera ställen med denna vegetation och där finns också bestånd av klockgentiana.

Skogen runt Kroksjön utgörs till större delen av spontant bildad blandskog genom igenväxning av gamla ljunghedar med barrträd samt lövträd domerad av björk och lokalt även asp, oxel och ek. De många orörda myrarna och kärren ger karaktär åt området, det finns såväl trädbeväxta som öppna, liksom smala kärrdrag dominerade av högvuxen pors. Stigen från parkeringen till nordänden av sjön går genom ett par fuktiga sänkor.

Runt sjön finns en lättvandrad stig, ca 2-3 timmar tar promenaden och flera vindskydd finns.

Länkar:

Ale kommun

 

uppdaterad: 2015-11-03 18:50:05Närliggande: